همایش های آتی

اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی

اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی

1396/12/25


تحلیل صرفی،اسم،فعل،حرف (ویژه دختران)

تحلیل صرفی،اسم،فعل،حرف (ویژه دختران)

1396/11/27


معنی،ترجمه،تعریب،مفهوم متن (ویژه دختران)

معنی،ترجمه،تعریب،مفهوم متن (ویژه دختران)

1396/10/29


پربازدیدترین همایش ها

اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی

اعراب،انواع اعراب و نقش های مرفوع،مجرور و تبعی و منصوبات و نواسخ و اعراب فعل و مشترکات عربی

1396/12/25

تحلیل صرفی،اسم،فعل،حرف (ویژه دختران)

تحلیل صرفی،اسم،فعل،حرف (ویژه دختران)

1396/11/27

معنی،ترجمه،تعریب،مفهوم متن (ویژه دختران)

معنی،ترجمه،تعریب،مفهوم متن (ویژه دختران)

1396/10/29